965 57 14 13 - Carrer Major, 2, 03789 Vall d'Ebo valldebo@valldebo.es

Avís Legal

L’AJUNTAMENT DE LA VALL D’EBO, responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d’ús.

Tota persona que accedisca a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari/usuària, i es  compromet a l’observança i a l’acompliment rigorós de les disposicions disposades aquí, així com a qualsevol altra disposició legal que fora aplicable.

L’AJUNTAMENT DE LA VALL D’EBO es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que poguera aparéixer en el lloc web, sense que existisca cap obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris d’aquestes obligacions, i s’entén com a suficient la publicació en el lloc web.

 1. DADES IDENTIFICATIVES
 • Denominació social: Ajuntament de la Vall d’Ebo
 • CIF: P0313500A
 • Domicili: Plaça Major, 2 – 03789 La Vall d’Ebo (Alacant) – Telèfon: 965 57 14 13
 • Correu-e: valldebo@valldebo.es
 • Dades del Delegat de Protecció de Dades: Oficina Provincial de Protecció de Dades (OPPD) de la Diputació Provincial d’Alacant oficinapd@diputacionalicante.es Telèfon 965988900
 1. OBJECTE

A través del Lloc web, els oferim a les persones usuàries la possibilitat d’accedir a la informació sobre els nostres serveis.

 1. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

Quan siga necessari facilitar dades de caràcter personal per a l’accés a determinats continguts o servei, les persones usuàries garantiran la seua veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’Ajuntament donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que corresponga en funció de la seua naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Privacitat.

 1. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

La persona usuària reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el Lloc web i especialment, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en la pàgina, que són propietat exclusiva de l’Ajuntament  i/o de tercers, els qui tenen el dret exclusiu d’emprar-los en el trànsit econòmic. Per tot això, les persones usuàries es comprometen a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar tals continguts mantenint indemne a l’Ajuntament de qualsevol reclamació que es derive de l’incompliment d’aquestes obligacions. En cap cas l’accés al lloc web implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’establisca expressament el contrari. Aquestes condicions generals d’ús del lloc web  no confereixen a les persones usuàries cap altre dret d’utilització, RH, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i/o dels seus continguts diferents dels previstos aquí expressament. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per l’Ajuntament  o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest espai, així com el mateix espai en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L’Ajuntament és titular dels elements que integren el disseny gràfic del Lloc web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del lloc web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposat en el lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmés, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compte amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’entitat esmentada.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el copyright així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que pogueren contindre els continguts. La persona usuària d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que poguera perjudicar-los, i l’Ajuntament es reserva, en tot cas, l’exercici de tots els mitjans o accions legals que li corresponguen en defensa dels seus drets legítims de propietat intel·lectual i industrial.

 1. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE LA PERSONA USUÀRIA DEL LLOC WEB

La persona usuària es compromet a:

Fer un ús adequat i lícit del Lloc web , així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable a cada moment; (ii) les Condicions Generals d’Ús del Lloc web; (iii) la moral i bons costums generalment acceptats i (iv) l’ordre públic.

Proveir-se de tots els mitjans i requisits tècnics que es precisen per a accedir al Lloc web.

Facilitar informació veraç en emplenar amb les seues dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc web i a mantindre’ls actualitzats en tot moment de manera que responga, a cada moment, a la situació real de la persona usuària. La persona usuària serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze i dels perjudicis que cause a l’Ajuntament o a tercers per la informació que facilite.

No obstant això , el que s’estableix en l’apartat anterior la persona usuària haurà, així mateix, d’abstindre’s de:

Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.

Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’Ajuntament, proveïdors o de tercers.

Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l’Ajuntament , tercers proveïdors i altres usuaris.

Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compte amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés.

Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l’Ajuntament  o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que puguen inserir-se en els continguts.

Obtindre i intentar obtindre els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagen posat a la seua disposició a aquest efecte o s’hagen indicat expressament en les pàgines web on es troben els continguts o, en general, dels que s’empren habitualment en Internet per no comportar un risc de mal o inutilització del Lloc web i/o dels continguts.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, la persona usuària es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers, informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 • De qualsevol forma siga contrari, menyspree o atempte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent.
 • Induïsca, incite o promoga actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
 • Induïsca, incite o promoga actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
 • Incorpore, pose a disposició o permeta accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic. Induïsca o puga induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.
 • Induïsca o incite a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.
 • Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial que pertany a la societat o a tercers sense que hi haja estat autoritzat l’ús que es pretenga realitzar.
 • Siga contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la imatge pròpia de les persones.
 • Constituïsca qualsevol tipus de publicitat.
 • Incloga qualsevol tipus de virus o programa que impedisca el funcionament normal del Lloc web.

Si per a accedir a alguns dels serveis i/o continguts del Lloc web, se li proporcionara una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, tot mantenint-la, en tot moment, en secret. En conseqüència, serà responsable de la seua custòdia i confidencialitat adequada, i s’hi comprometrà a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a la societat qualsevol fet que puga suposar un ús indegut de la seua contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, extraviament o l’accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a la seua immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectue la notificació anterior, l’Ajuntament  quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se de l’ús indegut de la seua contrasenya, i serà de la seua responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del Lloc web per qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incomplira qualsevol de les obligacions establides en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment pogueren derivar-se per a l’Ajuntament.

 1. RESPONSABILITATS

No es garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en la web que puguen veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No es fa responsable de les decisions que pogueren adoptar-se a conseqüència de l’accés als continguts o informacions oferides.

Es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb la persona usuària, si es detecta que un ús del seu Lloc web, o de qualsevol dels serveis oferits en aquest, és contrari a aquestes Condicions Generals d’Ús. No ens fem responsables per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del Lloc web.

Únicament, serà responsable d’eliminar, al més prompte possible, els continguts que puguen generar tals perjudicis, sempre que així es notifique. Especialment, no serem responsables dels perjudicis que es pogueren derivar, entre d’altres, de/d’:

Interferències, interrupcions, errades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l’Ajuntament .

Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.

Abús indegut o inadequat del Lloc web.

Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. L’administrador del Lloc web es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc web.

L’Ajuntament  exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que pogueren deure’s a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris de Lloc web. Així mateix, queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguen ser rebudes a conseqüència dels formularis de recollida de dades, que hi seran, únicament, per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, podrà ser la persona usuària reclamada pels danys o perjudicis causats.

Vosté mantindrà l’Ajuntament indemne davant de qualssevol danys i perjudicis que es deriven de reclamacions, accions o demandes de tercers a conseqüència del seu accés o ús del Lloc web. Així mateix, vosté s’obliga a indemnitzar davant de qualssevol danys i perjudicis, que es deriven de l’ús per la seua part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines semblants emprades amb la finalitat de recaptar o extraure dades o de qualsevol altra actuació per la seua part que impose una càrrega desraonada sobre el funcionament del Lloc web.

 1. ENLLAÇOS

La persona usuària s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un enllaç o ancoratge, el lloc web, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit del responsable del fitxer.

Es concedeix, a la persona usuària, un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del lloc web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els Espais web que incloguen enllaç al nostre lloc web (i) no podran falsejar la seua relació ni afirmar que s’ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat; (ii) no podran incloure continguts que puguen considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que inciten a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (iii) no podran enllaçar a cap pàgina del lloc web diferent de la pàgina principal; (iv) haurà d’enllaçar amb l’adreça mateix del lloc web, sense permetre que el lloc web que realitze l’enllaç reproduïsca el lloc web com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del lloc web. L’Ajuntament  podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimine qualsevol enllaç al lloc web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seua eliminació.

L’Ajuntament  no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres Espais web que tinguen establits enllaços amb destinació al lloc web.

 1. PROTECCIÓ DE DADES

Per a utilitzar alguns dels Serveis, la persona usuària ha de proporcionar prèviament unes certes dades de caràcter personal. L’Ajuntament  tractarà automatitzadament aquestes dades i aplicarà les corresponents mesures de seguretat, tot això en compliment de la normativa vigent. La persona usuària pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l’establiment de les finalitats prèviament establides, en les condicions definides en la Política de Privacitat.

 1. GALETES

L’Ajuntament  es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia de galetes (“cookies”) en el lloc web, a fi de reconéixer-lo com a usuari/usuària freqüent i personalitzar l’ús que realitze del lloc web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador, per mitjà d’un servidor Web, per a registrar la navegació de la persona usuària en el Lloc web, quan la persona usuària permeta la seua recepció. Si vosté ho desitja pot configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la instal·lació de galetes en el seu disc dur. Per favor, consulte les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

Gràcies a les galetes, esdevé possible que es puga reconéixer el navegador de l’ordinador utilitzat per la persona usuària amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que la persona usuària, als perfils demogràfics de les persones usuàries, així com per a mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

 

 1. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferits en el Lloc web tenen caràcter merament informatiu. Per consegüent, en oferir-los, no s’atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferits en el lloc web, tot incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguen excloure’s tals declaracions i garanties.

 1. FORÇA MAJOR

L’Ajuntament  no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

 1. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús del Lloc web, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili social del Responsable del lloc web.

En el cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’Ús resultara inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d’Ús resulten inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, l’Ajuntament  modificarà o substituirà aquesta estipulació per una altra que siga vàlida i exigible i que, en la mesura que siga possible, aconseguisca l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.

EL AYUNTAMIENTO DE LA VALL D’EBO se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web.

 1. DATOS IDENTIFICATIVOS
 • Denominación social: Ayuntamiento de La Vall d’Ebo
 • CIF: P0313500A
 • Domicilio: Plaça Major, 2 – 03789 Vall d’Ebo (Alacant) – Teléfono 965 57 14 13
 • E-mail: valldebo@valldebo.es
 • Datos del Delegado de Protección de Datos: Oficina Provincial de Protección de Datos (OPPD) de la Diputación Provincial de Alicante oficinapd@diputacionalicante.es Teléfono 965988900
 1. OBJETO

A través del Sitio Web, les ofrecemos a los Usuarios la posibilidad de acceder a la información sobre nuestros servicios.

 1. PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS

Cuando para el acceso a determinados contenidos o servicio sea necesario facilitar datos de carácter personal, los Usuarios garantizarán su veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia. El Ayuntamiento dará a dichos datos el tratamiento automatizado que corresponda en función de su naturaleza o finalidad, en los términos indicados en la sección de Política de Privacidad.

 1. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

El Usuario reconoce y acepta que todos los contenidos que se muestran en el Sitio Web y en especial, diseños, textos, imágenes, logos, iconos, botones, software, nombres comerciales, marcas, o cualesquiera otros signos susceptibles de utilización industrial y/o comercial están sujetos a derechos de Propiedad Intelectual y todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos, todos los derechos de propiedad industrial e intelectual, sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en el página, que son propiedad exclusiva del Ayuntamiento  y/o de terceros, quienes tienen el derecho exclusivo de utilizarlos en el tráfico económico. Por todo ello, el Usuario se compromete a no reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar tales contenidos manteniendo indemne al Ayuntamiento de cualquier reclamación que se derive del incumplimiento de tales obligaciones. En ningún caso el acceso al Sitio Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos, salvo que se establezca expresamente lo contrario. Las presentes Condiciones Generales de Uso del Sitio Web no confieren a los Usuarios ningún otro derecho de utilización, RRHH, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública del Sitio Web y/o de sus Contenidos distintos de los aquí expresamente previstos. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos estará sujeto a la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por el Ayuntamiento o el tercero titular de los derechos afectados.

Los contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, programas de ordenador, códigos fuente y, en general, cualquier creación intelectual existente en este Espacio, así como el propio Espacio en su conjunto, como obra artística multimedia, están protegidos como derechos de autor por la legislación en materia de propiedad intelectual. El Ayuntamiento es titular de los elementos que integran el diseño gráfico del Sitio Web, lo menús, botones de navegación, el código HTML, los textos, imágenes, texturas, gráficos y cualquier otro contenido del Sitio Web o, en cualquier caso, dispone de la correspondiente autorización para la utilización de dichos elementos. El contenido dispuesto en el Sitio Web no podrá ser reproducido ni en todo ni en parte, ni transmitido, ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni en ningún medio, a menos que se cuente con la autorización previa, por escrito, de la citada Entidad.

Asimismo, queda prohibido suprimir, eludir y/o manipular el «copyright» así como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los contenidos. El Usuario de este Sitio Web se compromete a respetar los derechos enunciados y a evitar cualquier actuación que pudiera perjudicarlos, reservándose en todo caso el Ayuntamiento el ejercicio de cuantos medios o acciones legales le correspondan en defensa de sus legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial.

 1. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL USUARIO DEL SITIO WEB

El Usuario se compromete a:

Hacer un uso adecuado y lícito del Sitio Web, así como de los contenidos y servicios, de conformidad con: (i) la legislación aplicable en cada momento; (ii) las Condiciones Generales de Uso del Sitio Web; (iii) la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y (iv) el orden público.

Proveerse de todos los medios y requerimientos técnicos que se precisen para acceder al Sitio Web.

Facilitar información veraz al cumplimentar con sus datos de carácter personal los formularios contenidos en el Sitio Web y a mantenerlos actualizados en todo momento de forma que responda, en cada momento, a la situación real del Usuario. El Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause al Ayuntamiento o a terceros por la información que facilite.

No obstante, lo establecido en el apartado anterior el Usuario deberá asimismo abstenerse de:

Hacer un uso no autorizado o fraudulento del Sitio Web y/o de los contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en las presentes Condiciones Generales de Uso, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático.

Acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas del Sitio Web, sin cumplir las condiciones exigidas para dicho acceso.

Provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del Sitio Web, de sus proveedores o de terceros.

Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del Ayuntamiento, proveedores o de terceros.

Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos del Ayuntamiento, terceros proveedores y otros Usuarios.

Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.

Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual o industrial y demás datos identificativos de los derechos del Ayuntamiento o de terceros incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información que puedan insertarse en los contenidos.

Obtener e intentar obtener los contenidos empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se hayan indicado expresamente en las páginas web donde se encuentren los contenidos o, en general, de los que se empleen habitualmente en Internet por no entrañar un riesgo de daño o inutilización del Sitio Web y/o de los contenidos.

En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material que:

 • De cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los Tratados Internacionales y en el resto de la legislación vigente.
 • Induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público.
 • Induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición.
 • Incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes y/o servicios delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público. Induzca o pueda inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor.
 • Induzca o incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para la salud y el equilibrio psíquico.
 • Se encuentra protegido por la legislación en materia de protección intelectual o industrial perteneciente a la sociedad o a terceros sin que haya sido autorizado el uso que se pretenda realizar.
 • Sea contrario al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas.
 • Constituya cualquier tipo de publicidad.
 • Incluya cualquier tipo de virus o programa que impida el normal funcionamiento del Sitio Web.

Si para acceder a algunos de los servicios y/o contenidos del Sitio Web, se le proporcionara una contraseña, se obliga a usarla de manera diligente, manteniéndola en todo momento en secreto. En consecuencia, será responsable de su adecuada custodia y confidencialidad, comprometiéndose a no cederla a terceros, de manera temporal o permanente, ni a permitir el acceso a los mencionados servicios y/o contenidos por parte de personas ajenas. Igualmente, se obliga a notificar a la sociedad cualquier hecho que pueda suponer un uso indebido de su contraseña, como, a título enunciativo, su robo, extravío o el acceso no autorizado, con el fin de proceder a su inmediata cancelación. En consecuencia, mientras no efectúe la notificación anterior, el Ayuntamiento quedará eximida de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido de su contraseña, siendo de su responsabilidad cualquier utilización ilícita de los contenidos y/o servicios del Sitio Web por cualquier tercero ilegítimo. Si de manera negligente o dolosa incumpliera cualquiera de las obligaciones establecidas en las presentes Condiciones Generales de Uso, responderá por todos los daños y perjuicios que de dicho incumplimiento pudieran derivarse para el Ayuntamiento.

 1. RESPONSABILIDADES

No se garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga o utilidad de los elementos e informaciones contenidas en la web que puedan verse impedidos, dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias que están fuera de su control. No se hace responsable de las decisiones que pudieran adoptarse como consecuencia del acceso a los contenidos o informaciones ofrecidas.

Se podrá interrumpir el servicio, o resolver de modo inmediato la relación con el Usuario, si se detecta que un uso de su Sitio Web, o de cualquiera de los servicios ofertados en el mismo, es contrario a las presentes Condiciones Generales de Uso. No nos hacemos responsables por daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones o gastos derivados del uso del Sitio Web.

Únicamente será responsable de eliminar, lo antes posible, los contenidos que puedan generar tales perjuicios, siempre que así se notifique. En especial no seremos responsables de los perjuicios que se pudieran derivar, entre otros, de:

Interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos, bloqueos o desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas y errores en las líneas y redes de telecomunicaciones, o por cualquier otra causa ajena al control del Ayuntamiento.

Intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier tipo y a través de cualquier medio de comunicación, tales como virus informáticos o cualesquiera otros.

Abuso indebido o inadecuado del Sitio Web.

Errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del navegador o por el uso de versiones no actualizadas del mismo. El administrador del Sitio Web se reservan el derecho de retirar, total o parcialmente, cualquier contenido o información presente en el Sitio Web.

EL Ayuntamiento excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la mala utilización de los servicios de libre disposición y uso por parte de los Usuarios de Sitio Web. Asimismo, queda exonerado de cualquier responsabilidad por el contenido e informaciones que puedan ser recibidas como consecuencia de los formularios de recogida de datos, estando los mismos únicamente para la prestación de los servicios de consultas y dudas. Por otro lado, en caso de causar daños y perjuicios por un uso ilícito o incorrecto de dichos servicios, podrá ser el Usuario reclamado por los daños o perjuicios causados.

Usted mantendrá al Ayuntamiento indemne frente a cualesquiera daños y perjuicios que se deriven de reclamaciones, acciones o demandas de terceros como consecuencia de su acceso o uso del Sitio Web. Asimismo, usted se obliga a indemnizar frente a cualesquiera daños y perjuicios, que se deriven del uso por su parte de “robots”, “spiders”, “crawlers” o herramientas similares empleadas con el fin de recabar o extraer datos o de cualquier otra actuación por su parte que imponga una carga irrazonable sobre el funcionamiento del Sitio Web.

 1. HIPERVÍNCULOS

El Usuario se obliga a no reproducir de ningún modo, ni siquiera mediante un hiperenlace o hipervínculo, el Sitio Web, así como ninguno de sus contenidos, salvo autorización expresa y por escrito del responsable del fichero.

Se concede al Usuario un derecho limitado, revocable y no exclusivo a crear enlaces a la página principal del Sitio Web exclusivamente para uso privado y no comercial. Los Espacios web que incluyan enlace a nuestro Sitio Web (i) no podrán falsear su relación ni afirmar que se ha autorizado tal enlace, ni incluir marcas, denominaciones, nombres comerciales, logotipos u otros signos distintivos de nuestra sociedad; (ii) no podrán incluir contenidos que puedan considerarse de mal gusto, obscenos, ofensivos, controvertidos, que inciten a la violencia o la discriminación por razón de sexo, raza o religión, contrarios al orden público o ilícitos; (iii) no podrán enlazar a ninguna página del Sitio Web distinta de la página principal; (iv) deberá enlazar con la propia dirección del Sitio Web, sin permitir que el Sitio Web que realice el enlace reproduzca el Sitio Web como parte de su web o dentro de uno de sus “frames” o crear un “browser” sobre cualquiera de las páginas del Sitio Web. El Ayuntamiento podrá solicitar, en cualquier momento, que elimine cualquier enlace al Sitio Web, después de lo cual deberá proceder de inmediato a su eliminación.

EL Ayuntamiento no puede controlar la información, contenidos, productos o servicios facilitados por otros Espacios web que tengan establecidos enlaces con destino al Sitio Web.

 1. PROTECCIÓN DE DATOS

Para utilizar algunos de los Servicios, el Usuario debe proporcionar previamente ciertos datos de carácter personal. El Ayuntamiento tratará automatizadamente estos datos y aplicará las correspondientes medidas de seguridad, todo ello en cumplimiento de la normativa vigente. El Usuario puede acceder a la política seguida en el tratamiento de los datos personales, así como el establecimiento de las finalidades previamente establecidas, en las condiciones definidas en la Política de Privacidad.

 1. COOKIES

El Ayuntamiento se reserva el derecho de utilizar la tecnología “cookie” en el Sitio Web, a fin de reconocerlo como Usuario frecuente y personalizar el uso que realice del Sitio Web mediante la preselección de su idioma, o contenidos más deseados o específicos.

Las cookies son ficheros enviados a un navegador, por medio de un servidor Web, para registrar la navegación del Usuario en el Sitio Web, cuando el Usuario permita su recepción. Si usted lo desea puede configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. Por favor consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.

Gracias a las cookies, resulta posible que se pueda reconocer el navegador del ordenador utilizado por el Usuario con la finalidad de facilitar contenidos y ofrecer las preferencias de navegación u publicitarias que el Usuario, a los perfiles demográficos de los Usuarios, así como para medir las visitas y parámetros del tráfico, controlar el progreso y número de entradas.

 

 1. DECLARACIONES Y GARANTÍAS

En general, los contenidos y servicios ofrecidos en el Sitio Web tienen carácter meramente informativo. Por consiguiente, al ofrecerlos, no se otorga garantía ni declaración alguna en relación con los contenidos y servicios ofrecidos en el Sitio Web, incluyendo, a título enunciativo, garantías de licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud, o comerciabilidad, salvo en la medida en que por ley no puedan excluirse tales declaraciones y garantías.

 1. FUERZA MAYOR

El Ayuntamiento no será responsable en todo en caso de imposibilidad de prestar servicio, si ésta se debe a interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, líneas de telecomunicaciones, conflictos sociales, huelgas, rebelión, explosiones, inundaciones, actos y omisiones del Gobierno, y en general todos los supuestos de fuerza mayor o de caso fortuito.

 1. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las presentes Condiciones Generales de Uso, así como el uso del Sitio Web, se regirán por la legislación española. Para la resolución de cualquier controversia las partes se someterán a los Juzgados y Tribunales del domicilio social del Responsable del sitio web.

En el supuesto de que cualquier estipulación de las presentes Condiciones Generales de Uso resultara inexigible o nula en virtud de la legislación aplicable o como consecuencia de una resolución judicial o administrativa, dicha inexigibilidad o nulidad no hará que las presentes Condiciones Generales de Uso resulten inexigibles o nulas en su conjunto. En dichos casos, el Ayuntamiento procederá a la modificación o sustitución de dicha estipulación por otra que sea válida y exigible y que, en la medida de lo posible, consiga el objetivo y pretensión reflejados en la estipulación original.